пʼятницю, 24 січня 2020 р.

ДЗ №3.2

Молекулярна фізика

Домашнє завдання №3(ІІ семестр)

Завдання виконати на скріплених подвійних листочках і здати в п'ятницю  31.01.2020 р.602. Об’єм деякої маси газу збільшується удвічі. В якому випадку газ виконує більшу роботу – при ізобарному нагріванні чи при ізотермічному розширенні?
603. Газ, молярна маса якого М = 0,040 кг/моль, ізобарно нагрівають на DТ = 100 К. При цьому газ виконує роботу А = 8,31 Дж. Обчисліть масу газу (у грамах). (R = 8,31 Дж/(моль · К)).
608. На скільки зміниться (у Дж) внутрішня енергія 5 кг ртуті внаслідок охолодження від 288 К до 228 К? Питома теплоємність ртуті 140 Дж/(кг · К).
609. Газ, що перебуває під тиском Р = 105 Па, ізобарно розширився, виконавши роботу А = 25 Дж. Який початковий об'єм газу (у літрах), якщо після розширення він став 22,4 л?
614. Газ, розширюючись ізобарно при тиску 2 · 105 Па, виконує роботу 200 Дж. Визначити початковий об'єм газу (у м3), якщо кінцевий об'єм становить 2,5×10-3 м3.
615. Газ, що перебуває під тиском 105 Па, ізобарно розширився, виконавши роботу А = 25 Дж. На скільки збільшився об'єм газу (у літрах)?
616. У циліндрі з невагомим поршнем при температурі 293 К міститься 1,4 кг азоту. Яка робота буде виконана при ізобарному нагріванні азоту до 393 К? Молярна маса азоту 0,028 кг/моль, R = 8,3 Дж/(моль · К)
617. 1 кмоль одноатомного газу нагрівають на 100 К при сталому об’ємі. Визначте кількість теплоти, переданої газу (у кДж). (R = 8,3 Дж/(моль · К)).
618. Яка внутрішня енергія одноатомного газу, що займає об'єм V при температурі Т, якщо концентрація його молекул n?
624. Як зміниться внутрішня енергія ідеального газу, якщо його тиск збільшився в 2 рази, а об’єм зменшився в 2 рази?
651. У посудині міститься озон (О3) при температурі t1 = 527°С. Через деякий час він повністю перетворюється на кисень (О2), а температура при цьому знижується до t2 = 127°С. На скільки процентів змінився тиск газу?
652. Яка маса повітря вийде з кімнати об'ємом 124,5 м3 після підвищення температури від 17°С до 27°С, якщо атмосферний тиск 105 Па? Молярна маса повітря М = 0,029 кг/моль, R = 8,3 Дж/(моль · К).
655. Знайти молярну масу суміші, що утворилася з 8 г кисню і 2,2 г вуглекислого газу. Молярна маса кисню 0,032 кг/моль, вуглекислого газу – 0,044 кг/моль.
656. Два балони з’єднані трубкою з краном. У першому міститься газ під тиском Р1 = 105 Па, а в другому – при Р2 = 5 · 105 Па. Об’єм першого балона V1 = 1 л, другого V2 = 3 л. Який тиск (у кПа) установиться в балонах, якщо відкрити кран? Температура стала. Об’єм трубки не враховувати.
657. По газопроводу тече вуглекислий газ під тиском Р = 5 · 105 Па і при температурі t = -9°С. Яка середня швидкість руху газу в трубі, якщо за 5 хв. через площу поперечного перерізу труби S = 8,3 см2 протікає m = 2,5 кг вуглекислого газу? Молярна маса вуглекислого газу дорівнює 0,044 кг/моль, R = 8,3 Дж/(моль×К).Бажаю успіху!